He Jijiang

He Jijiang

Institute of Energy Transition & Social
Development,Tsinghua University, China

Executive Deputy Director